Home Aruban media icon, Ruben Garcia passed away Aruban media icon, Ruben Garcia passed away

Aruban media icon, Ruben Garcia passed away